מועדון צרכנות הוט - לוגו

 

תקנון מועדון צרכנות הוֹט

מהדורה עדכנית ליום   28/10/2015

המועדון: 

" הוט – מועדון צרכנות – הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל בע"מ " (להלן: "החברה") הינה חברה בע"מ שהוקמה בשנת 1996 על-ידי עמותת הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל, במטרה, בין היתר, להפעיל מועדון צרכנות (להלן: "מועדון הוט" או "המועדון") ובאמצעותו לתת שירותי צרכנות ורווחה לחברי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים וגופים אחרים, בהתאם להחלטת הנהלת החברה.

             

החברות במועדון:

החברות במועדון היא וולונטרית וכפופה להוראות תקנון זה על התיקונים שיחולו בו מעת לעת.

 כחבר המועדון ייחשב כל מי שמחזיק כדין ובהתאם לתקנון זה כרטיס אשראי תקף מטעם חברת אשראי עימה קשור המועדון בהסכם, עליו מוטבע סמל המועדון או לחילופין, בהעדר סמל המועדון, אישור רשמי בכתב מטעם חברת כרטיסי האשראי, המאשר כי כרטיס האשראי קיבל שיוך "מועדון הוט".

 הנהלת החברה באישור האסיפה הכללית של החברה רשאית להחליט על גביית דמי חבר מחברי המועדון, כולם או חלקם, וכן להחליט על גובה דמי חבר לכל סוג של חברים. הודעה על גביית דמי חבר, תישלח בכתב לחברי המועדון הנוגעים בדבר, לפחות שלושה חודשים בטרם תחל גביית דמי החבר.

 זכאים להצטרף כחברים למועדון חברי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים וכן הנדסאי או טכנאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, עובדים ו/או עמיתים ו/או חברים בגופים נוספים על-פי החלטת הנהלת החברה וכן בני/בנות זוגם ו/או ילדיהם של כל מי שזכאי להצטרף כחבר המועדון והכל בהתאם ובכפוף להחלטות הנהלת החברה.

 כל חבר המצטרף למועדון יחתום על טופס הצטרפות, המצורף כנספח א' לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. התקנון וטופס ההצטרפות הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של המבקש להיות חבר המועדון. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות התקנון וטופס ההצטרפות וככל שאין הוא מסכים להם, אין הוא זכאי להצטרף כחבר למועדון.

 החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי, רשאית להפסיק חברותו של כל חבר שאינו עומד או שיפסיק לעמוד בקריטריונים המקנים זכאות לחברות במועדון ו/או שיבצע פעילות הפוגעת במועדון ו/או באינטרסים של חברי המועדון. הודעה בכתב על ההחלטה תישלח לחבר שחברותו הופסקה, כאמור.

 חבר המעונין להפסיק חברותו במועדון, יודיע על כך בכתב למועדון ורישומו כחבר יבוטל בתוך שלושים (30) ימים ממועד קבלת ההודעה.

 פעילות המועדון:

פעילות המועדון כוללת בין היתר התקשרות עם בתי-עסק במסגרת הסדר הנחה לחברי המועדון (במעמד הקניה או במעמד חיוב החשבון), התקשרות עם ספקים במבצעי מכירה בהנחות לחברי המועדון ופעילויות נוספות בתחום הצרכנות והרווחה.

שינויים ו/או ביטולים של הסדרי הנחות יעודכנו באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.hot.co.il.

 המועדון פועל לרווחת החברים במטרה להשיג הנחות והטבות, ברם אינו נושא באחריות לטיב המוצר, האיכות או השירות. האחריות לכל סוג שרות מוצר ו/או פעילות (כולל הגרלות) היא על הספקים המציעים בלבד ואין למועדון הוט ו/או לגופים אשר לחבריהם ניתנה זכות להצטרף כחברים למועדון, כל אחריות ישירה ו/או עקיפה. כל רכישה של מוצר ו/או שירות של חבר המועדון במסגרת הסכם הנחות ו/או מבצעים הקשורים למועדון, הינה באחריותו הבלעדית של חבר המועדון והספק עימו התקשר החבר. הנחה בחיוב תינתן רק למשלמים בכרטיס אשראי ישראכרט-הוט, לספק הנמצא בהסדר הנחה בר תוקף, בכפוף לתנאי ההסדר.  אין כפל מבצעים, הנחות והטבות אלא אם נאמר במפורש אחרת ואין לראות במועדון בגדר ממליץ ו/או מכוון ו/או מציע וכן אין לראות בפרסומים מטעם המועדון של מבצעים או פעילויות בגדר המלצה ו/או הכוונה לקבלת החלטה ו/או רכישה.

המחזיק בכרטיס אשראי המשויך למספר מועדונים/גופים לא יזכה לכפל הטבות ו/או הנחות הניתנות למועדונים שונים.

 המקומות המוגדרים ו/או המסומנים תחת הכותרת: "מדור פרסומי" ו/או "מודעות גוגל" ו/או "מרלין קישורים ממומנים" באתר האינטרנט ו/או במדיות אחרות, דינם כדין מודעות פרסומת בעיתונות ו/או במדיה דומה והם אינם כוללים, אלא אם נאמר אחרת, הטבה ו/או הנחה כלשהי לעמיתי המועדון. יובהר למען הסר ספק, כי למועדון צרכנות הוֹט אין כל אחריות גם לגבי הפרסומים המתפרסמים ב"מדור הפרסומי" ו/או "מודעות גוגל" ו/או "מרלין קישורים ממומנים"  ואין לראות בו בגדר ממליץ ו/או מציע ו/או מכוון.

 חבר המועדון ייחשב כמי שהסכים, כי כל תביעה ו/או טענה שלו כנגד המועדון ו/או החברה תתברר בהליך של בוררות חובה. הבורר יהיה אחד ממזכירי המחוזות של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים. הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי ובדיני הראיות ופסיקתו תחייב את החברה ואת חבר המועדון. הבורר לא יגבה שכר-טרחה כלשהו בגין הבוררות והצדדים לא יחויבו לשאת בהוצאות הבוררות.

 חבר המועדון ייחשב כמי שהסכים מרצונו ששמו ופרטיו, וכן כל מידע שיצטבר בחברת האשראי, במועדון ו/או אצל גורמים עימם קשור המועדון בהסכם, בקשר עם חברותו ו/או רכישותיו הקשורות להנחות ומבצעים הנוגעים להסכמים שערך המועדון, יועברו למועדון וישמשו את המועדון לקידום פעולותיו, כולל פעולותיו עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

 הסכמה לקבלת דברי פרסומת

חבר המועדון ייחשב כמי שמסכים, כי מועדון הוט ו/או גופים אשר עימם קשור המועדון, יפנו אליו על-פי החלטת המועדון, בהצעות והטבות ייחודיות לחברי המועדון, כולל דברי פרסומת - באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או דואר אלקטרוני ו/או SMS ו/או Skype. חבר המועדון שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות כאמור, יודיע על כך בכתב למועדון ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך שלושים (30) ימים ממועד קבלת ההודעה.

 

הסכמה להצעות אישיות

חבר מועדון הוט ייחשב כמי שמסכים, כי המועדון ו/או מי מטעמו יפנה אליו בהצעות והטבות אישיות וייחודיות, על-פי מידע שנאסף אודות צרכיי ומאפייני החבר ממאגרים שונים, כולל מרשת האינטרנט. חבר המועדון שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב למועדון ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך שלושים (30) ימים ממועד קבלת ההודעה.

  הנהלת החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לקבוע תנאי הצטרפות שונים ו/או הטבות שונות לחברי מועדון בהתאם לגוף אליו משתייך חבר המועדון ו/או בהתאם לכל פרמטר אחר אותו תקבע הנהלת החברה.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון, כולה או חלקה, בכל עת.

 הנהלת החברה באישור האסיפה הכללית של החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון, כולן ו/או חלקן, לפי שיקול-דעתה הבלעדי. הודעה על שינוי התקנון יפורסם באתר האינטרנט של המועדון ובמסגרת פרסומי המועדון הנשלחים בדוא"ל.

 

 

 

 למי שעדיין אינו חבר בהוֹט- כיצד מצטרפים